i-personal.cz je manažerská aplikace přímo reflektující potřeby vedoucích pracovníků personálních agentur a oddělení. Cílem aplikace je umožnit takřka online přehled o stavu každé zakázky, provozu či pracovníkovi z pohledu individuální či kumulativní rentability.

Systém unikátně kombinuje vstupní data s jednotlivými provozy a pracovníky, spojuje primární a sekundární náklady a vytváří automatické predikce budoucího vývoje, díky kterým jste schopni efektivně předcházet případným komplikacím, ale především udržet a zvyšovat Vámi požadovaný výkon, kvalitu a marži. i-personal kombinuje moderní technologie s potřebami personálních manažerů středního i vyššího managementu.

Aplikace umožňuje online vyhodnocovat Vámi zvolené parametry a to jak z pohledu aktuálního (např. dne) či dlouhodobého trendu. Dík tomu jste schopni včas odhalit klesající produktivitu, nestandardní finanční výkyvy (zálohy, spotřební materiál, školení aj.) či nejefektivnější období, díky kterému modifikujete daný provoz trvale.

Vedení finanční agendy

Vedení finanční agendy

Tento modul obsahuje funkce spojené s finančními výdaji a příjmy. Ve výdajové oblasti modul pro Vás hlídá náklady spojené s daným pracovníkem a provozem v podobě vstupních investic (prohlídky, školení, BOZP aj.), pravidelných nákladů (spotřební materiál, vybavení atd.), dopravy a ubytování.

V příjmové části modul sleduje dosaženou produktivitu daného provozu či pracovníka, dodržování pracovní doby a při online napojení na docházkový systém i např. prostoje, pozdní nástupy, kouřové přestávky a další Vámi určené proměnné.

Centrální vedení sekundárních nákladů (ubytování a doprava)

Centrální vedení sekundárních nákladů (ubytování a doprava)

Zajistí Vám ucelený přehled o nákladech spojených s ubytováváním a přepravou pracovníků. Tento modul Vám umožňuje buď jen přehled nebo např. i nastavení maximálních nákladů na daného pracovníka či provoz, automatický report záloh pro daného pracovníka nebo provoz, popř. zaznamenání nesolventního pracovníka na Black list.

Samozřejmostí je možnost zaznamenat více náklady v podobě udělených sankcí od ubytoven či automatické promítnutí do finančně rentabilní karty pracovníka či provozu.

Manažerská kontrola

Manažerská kontrola

Soubor přednastavených reportů z pohledu jednotlivých provozů, pracovníků či celé firmy a to dle zvolených parametrů jako např. ziskovost, náklady, marže atd. Samozřejmostí je možnost vytvořit si své vlastní reportovací karty / Excely / grafy v libovolném počtu a rozsahu.

Všechna statistická data lze automaticky zasílat do Vašeho systému (personální, účetní aj.) přes unikátní API, nebo si jen vyexportovat data do CSV či XML.

HR – požadavky a cena nového pracovníka

HR – požadavky a cena nového pracovníka

Je modul speciálně vytvořený pro HR pracovníky, který kombinuje výše uvedené (přehledy, statistiky, reporty, lustrace atd.) s požadavky HR pracovníků – data jsou speciálně zobrazována / reportována tak, aby zjednodušila vyhodnocování rentability využívaných komunikačních a prezentačních kanálů, včas odhalila nové poptávky po pracovnících v daných provozech, klesající produktivitu pracovníků či zvyšující se fluktuaci v daném provoze. Cílem je umožnit v čas reagovat na potenciální hrozby či příležitosti.

Samozřejmostí je možnost zaznamenat více náklady v podobě udělených sankcí od ubytoven či automatické promítnutí do finančně rentabilní karty pracovníka či provozu.

Aplikace má i další dílčí moduly jako např. modul zálohy, ubytovny aj. Tyto moduly Vám umožňují sledovat danou oblast podrobněji především z pohledu kontrolingu, plánování a nákladovosti. Aplikace má mnoho dalších výhod, které nejlépe odhalíte v naší demo verzi, která je zdarma. Stačí si o ní napsat na filip@DeCP.eu.